Ochrona danych

1. Ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe informacje stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi podczas gdy odwiedzają Państwo tą witrynę. Dane osobowe to wszystkie dane, za pomocą których można Państwa zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych znajdują się w naszej Polityce Prywatności zawartej w tym tekście.

Gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest wykonywane przez operatora strony. Jego dane kontaktowe można znaleźć w stopce redakcyjnej (Impressum) tej witryny.

Jak gromadzimy Państwa dane?

Z jednej strony, Państwa dane są zbierane w momencie ich przekazania nam. Mogą to być np. dane, które wprowadzacie Państwo do formularza kontaktowego.

Inne dane są zbierane automatycznie przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wyświetlania strony). Dane te są zbierane automatycznie po wejściu na tę stronę.

Do czego używamy Państwa danych?

Część danych jest zbierana w celu zapewnienia, że strona jest dostarczana bez błędów. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowań użytkowników.

Jakie mają Państwo prawa w odniesieniu do swoich danych?

Użytkownik ma prawo do bezpłatnego otrzymania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych w dowolnym momencie. Mają Państwo również prawo do żądania korekty lub usunięcia tych danych. W tej sprawie jak również w przypadku innych pytań dotyczących ochrony danych, mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej.

Ponadto mają Państwo prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego
Państwowy Komisarz ds. Ochrony Danych i Wolności Informacji
Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart

Mają Państwo również prawo, w pewnych okolicznościach, zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce Prywatności w części „Prawo do ograniczenia przetwarzania danych.”

Narzędzia analityczne i narzędzia innych podmiotów

Podczas odwiedzania tej strony internetowej można dokonać Państwa statystycznej oceny zachowania podczas surfowania. Dzieje się tak głównie za pomocą plików cookies oraz tzw. programów analitycznych. Analiza Państwa zachowania podczas surfowania jest zazwyczaj anonimowa; zachowania podczas surfowania nie mogą być odnoszone do Państwa.
Możecie Państwo sprzeciwić się tej analizie lub jej zapobiec, nie korzystając z niektórych narzędzi. Szczegółowe informacje na temat tych narzędzi i możliwości rezygnacji z nich można znaleźć w niniejszej Polityce Prywatności

2. Hosting

Hosting zewnętrzny

Ta strona jest hostowana przez zewnętrznego usługodawcę w Niemczech(hostera). Dane osobowe zebrane na tej stronie są przechowywane na serwerach hostera. Chodzi tu przede wszystkim o adresy IP, zapytania o kontakt, metadane i dane dotyczące komunikacji, dane dotyczące umowy, dane kontaktowe, nazwy, dostępy do strony internetowej i inne dane generowane przez stronę.

Korzystanie z hostera ma na celu realizację umowy z naszymi potencjalnymi i dotychczasowymi klientami (art. 6, ust. 1 lit. b RODO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i skutecznego dostarczenia naszej oferty online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6, ust. 1 lit. f RODO).

Nasz hoster będzie przetwarzał Państwa dane tylko w zakresie niezbędnym do wypełnienia swoich zobowiązań jako usługodawcy i będzie postępował zgodnie z naszymi instrukcjami w odniesieniu do tych danych.

Zawarcie umowy w zakresie przetwarzania danych

W celu zapewnienia, że przetwarzanie danych jest zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych, zawarliśmy z naszym hostem umowę w tym zakresie.

3. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operator tych stron bardzo poważnie podchodzi do ochrony Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe traktujemy w sposób poufny i zgodny z ustawowymi przepisami o ochronie danych i niniejszą Polityką Prywatności.

Podczas korzystania przez Państwa z tej witryny gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, za pomocą których można Państwo zidentyfikować. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia także, w jaki sposób i w jakim celu się to odbywa.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych przez Internet (np. podczas komunikacji przez e-mail) może zawierać luki w zabezpieczeniach. Całkowicie szczelna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Informacje o organie odpowiedzialnym

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie jest:

Morat Swoboda Motion GmbH
Talstraße 7
D-79843 Löffingen

Tel: +49 7657 88-0
Fax: +49 7657 88-333
E-Mail: info@framo-morat.com

Organem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (takich jak np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Ustawowy inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych dla naszej firmy.

Uwe Larisch
E-Mail: privacy@franz-morat.com

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwe tylko za wyraźną Państwa zgodą. Możecie Państwo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Wystarczy nieformalizowane powiadomienie nas e-mailem . Cofnięcie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przeprowadzonego przed cofnięciem zgody.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach oraz reklamy bezpośredniej (art. 21 RODO)

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6, ust. 1 lit. e lub f RODO, mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych z powodów wynikających z Państwa szczególnej sytuacji, dotyczy to także profilowania opartego na podstawie tych przepisów. Odpowiednie podstawy prawne, na których opiera się przetwarzanie, znajduje się w niniejszej Polityce Prywatności . W przypadku sprzeciwu, nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że będziemy w stanie udowodnić, że istnieją istotne powody przetwarzania danych, które zasługują na ochronę i które przeważają nad Państwa interesami, prawami i wolnościami, lub jeśli przetwarzanie służy do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych (sprzeciw zgodnie z art. 21 ust.1 RODO).

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących Państwa danych osobowych dla celów takiego marketingu, w tym profilowaniu, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. W przypadku sprzeciwu, Państwa dane osobowe nie będą już wykorzystywane do celów reklamy bezpośredniej (sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO).

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia przepisów RODO zainteresowane osoby mają prawo do odwołania się do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca, w którym popełniono domniemane naruszenie. Prawo do odwołania nie wyklucza innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

Prawo do przekazywania danych

Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Państwu lub osobom trzecim w jednakowym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innej osobie odpowiedzialnej, będzie to miało miejsce tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie możliwe.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora strony internetowej, strona ta wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http: //” na „https: //” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywowane, przesyłane do nas dane nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Informacje, usuwanie i korekta

W ramach obowiązujących przepisów prawnych, mają Państwo prawo do bezpłatnego otrzymywania w każdej chwili informacji o Państwa przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcach, celu przetwarzania danych oraz ewentualnie prawo do poprawiania lub usuwania takich danych. W tym celu, jak również w przypadku dalszych pytań na temat danych osobowych, mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. W takim przypadku można się z nami skontaktować w każdej chwili pod adresem podanym w stopce. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych istnieje w następujących przypadkach:

 • Jeżeli kwestionują Państwo poprawność przechowywanych u nas Państwa danych osobowych, zazwyczaj potrzebujemy czasu aby to sprawdzić. Na czas sprawdzania mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
 • Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych było/jest niezgodne z prawem, mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
 • Jeśli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych, ale Państwo potrzebujecie ich do wykonywania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, macie Państwo prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych zamiast je usuwać.
 • Jeśli złożyli Państwo sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, należy rozważyć Państwa i nasze interesy. Dopóki nie jest jasne, czyje interesy przeważają, macie Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

Jeżeli ograniczyli Państwo przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te – poza ich przechowywaniem – mogą być przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej bądź ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Sprzeciw wobec e-maili reklamowych

Niniejszym zabrania się wykorzystywania danych kontaktowych, opublikowanych w stopce redakcyjnej (Impressum), do przesyłania nie zamówionych wyraźnie materiałów reklamowych i informacyjnych. Operator strony wyraźnie zastrzega sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego wysyłania informacji reklamowych, np. za pomocą e-maili-spamu.

4. Gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Cookies

Strony internetowe częściowo korzystają z tzw. plików cookies. Pliki cookies nie niszczą komputera i nie zawierają wirusów. Pliki cookies służą do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, efektywna i bezpieczna. Cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i przechowywane przez Państwa przeglądarkę.

Większość używanych przez nas plików cookies, to tak zwane „cookies sesyjne”;. Są one automatycznie usuwane pod koniec wizyty. Inne pliki cookies pozostają zapisane w urządzeniu do momentu aż Państwo je usuną . Te pliki cookies umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy następnej wizycie na naszej stronie.

Możecie Państwo ustawić swoją przeglądarkę tak, aby być informowanym o ustawieniach cookies i zezwalać na cookies tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczyć akceptację cookies w niektórych przypadkach lub ogólnie oraz aktywować automatyczne usuwanie cookies przy zamykaniu przeglądarki. Przy dezaktywacji obsługi plików cookies, funkcjonalność tej witryny może być ograniczona.

Cookies, które są wymagane w procesie komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych funkcji pożądanych przez użytkownika (np. funkcja koszyka zakupów), są zapisywane na podstawie art. 6, ust. 1 lit. f RODO . Operator strony internetowej jest uprawniony do przechowywania plików cookie w celu technicznie prawidłowego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6, ust. 1 lit. a RODO; zgoda może zostać cofnięta w każdej chwili.

W przypadku przechowywania innych plików cookies (takich jak np. .służących do analizy zachowania podczas surfowania), będą one traktowane oddzielnie w niniejszej polityce prywatności.

Zgoda na pliki Borlabs Cookies

Nasza strona internetowa korzysta z technologii Borlabs Cookie-Consent, aby uzyskać Państwa zgodę na przechowywanie niektórych plików cookies w Państwa przeglądarce i je udokumentować zgodnie z przepisami o ochronie danych . Dostawcą tej technologii jest Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburg, Niemcy (zwany dalej Borlabs).

Kiedy wchodzą Państwo na naszą stronę internetową, w Państwa przeglądarce zapisywany jest plik cookie Borlabs, który przechowuje udzielone przez Państwa zgody lub ich cofnięcie. Dane te nie są przekazywane do dostawcy Borlabs Cookies.

Zebrane dane będą przechowywane do momentu, gdy zwrócą się Państwo do nas z prośbą o ich usunięcie lub do momentu, gdy nastąpi samodzielne usunięcie pliku cookie Borlabsa lub zniknie cel, dla którego dane są przechowywane . Obowiązkowe ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych za pomocą plików cookie Borlabs można znaleźć na stronie https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/

Technologia obsługi plików cookie Borlabs jest wykorzystywana do uzyskania wymaganej prawem zgody na wykorzystanie plików cookie. Podstawą prawną tego jest art. 6, ust. 1 s. 1 lit. c RODO.

Aktualne ustawienia plików cookie dla tej strony internetowej można pobrać i dostosować za pomocą następującego linku:
Ustawienia Cookie

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które Państwa przeglądarka automatycznie przesyła do nas. Są to:

 • Adres IP komputera, z którego pochodzi zapytanie
 • Data i godzina dostępu
 • Nazwa i adres URL pobranych danych
 • Ilość przesłanych danych
 • Wiadomość, czy pobranie danych się powiodło
 • Dane identyfikacyjne przeglądarki i systemu operacyjnego
 • Strona internetowa, z której odbywa się dostęp
 • Nazwa operatora użytkownika odwiedzającego stronę

Łączenie tych danych z innymi źródłami danych nie jest dokonywane.

Gromadzenie tych danych odbywa się w oparciu o art. 6, ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej – w tym celu muszą być rejestrowane pliki dziennika serwera.

Formularz kontaktowy

Jeśli prześlecie nam Państwo zapytanie za pomocą formularza kontaktowego, Państwa dane z formularza zapytania, łącznie z danymi kontaktowymi, które tam Państwo podaliście, będą przez nas przechowywane w celu realizacji zapytania oraz w przypadku pytań uzupełniających. Nie będziemy przekazywać tych danych bez Państwa zgody dalej.

Przetwarzanie tych danych odbywa się w oparciu o art. 6, ust. 1 lit. b RODO, jeżeli Państwa zapytanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do wdrożenia warunków jej realizacji. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznym przetwarzaniu skierowanych do nas zapytań (art. 6, ust. 1 lit. f RODO) lub za Państwa zgodą (art. 6, ust. 1 lit. a RODO), w przypadku zapytania o nią.

Dane wprowadzone przez Państwa w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do czasu, gdy zażądają Państwo od nas ich usunięcia, cofną zgodę na ich przechowywanie lub do czasu, gdy cel, dla którego były przechowywane, przestanie obowiązywać (np. po udzieleniu odpowiedzi na Państwa zapytanie). Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

Zapytania pocztą elektroniczną, telefonicznie lub faksem

Jeżeli skontaktują się Państwo z nami pocztą elektroniczną, telefonicznie lub faksem, Państwa zapytanie zawierające wszystkie dane osobowe (nazwisko, zapytanie) będzie przez nas przechowywane i przetwarzane w celu załatwienia Państwa sprawy. Nie będziemy przekazywać tych danych bez Państwa zgody dalej.

Przetwarzanie tych danych odbywa się w oparciu o art. 6, ust. 1 lit. b RODO, jeżeli Państwa wniosek jest związany z realizacją umowy lub jest niezbędny do wdrożenia środków przed umownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody (art 6, ust. 1 lit. RODO) i/lub na podstawie naszych uzasadnionych interesów (art 6, ust. 1 lit. f RODO), ponieważ mamy uzasadniony interes w skutecznym załatwianiu skierowanych do nas zapytań.

Dane przesłane do nas przez Państwa za pomocą zapytania o kontakt, pozostaną u nas do czasu, gdy zażądają Państwo od nas ich usunięcia, cofną zgodę na ich przechowywanie lub do czasu, gdy cel, dla którego były przechowywane, przestanie obowiązywać (np. po załatwieniu Państwa sprawy). Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności ustawowe okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

Przetwarzanie danych (dane klienta i dane dotyczące umowy)

Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko w takim zakresie, w jakim są one niezbędne do uzasadnienia, zasad lub zmiany stosunku prawnego (dane inwentaryzacyjne/ewidencyjne). Odbywa się to na podstawie art. 6, ust. 1 lit. b RODO,
który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub środków przed umownych. Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe dotyczące korzystania z tej strony (dane użytkowe) tylko w zakresie niezbędnym do umożliwienia użytkownikowi korzystania z usługi lub rozliczenia się.
Zebrane dane klienta zostaną usunięte po zakończeniu realizacji zamówienia lub po ustaniu relacji biznesowych. Ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

Przekazywanie danych przy zawieraniu umowy dotyczącej sklepu internetowego

Przekazujemy dane osobowe osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne w ramach realizacji umowy, np. firmom, którym powierzono dostawę towaru lub instytucji kredytowej, której zlecono realizację płatności. Dalsze przekazywanie danych nie ma miejsca lub ma tylko wtedy, gdy wyrażą Państwo wyraźną zgodę na transmisję. Państwa dane nie będą przekazywane osobom trzecim bez wyraźnej zgody, na przykład w celach reklamowych.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6, ust. 1 lit. b RODO, które zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub podjęcia środków przed zawarciem umowy.

Wykorzystywanie i przekazywanie danych osobowych

Jakiekolwiek wykorzystanie Państwa danych osobowych ma miejsce wyłącznie w konkretnych celach i w zakresie niezbędnym do osiągnięcia tych celów. Dane te nie będą przekazywane osobom trzecim. Dane osobowe będą przekazywane instytucjom i organom państwowym jedynie w zakresie obowiązkowych krajowych przepisów prawnych lub jeżeli przekazanie danych jest niezbędne do wszczęcia postępowania sądowego lub karnego w przypadku ataków na naszą infrastrukturę sieciową. Przekazywanie w innych celach nie odbywa się.

5. Narzędzia do analizy i reklamy

Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji serwisu analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Analytics używa tak zwanych „cookies”. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa komputerze i które umożliwiają analizę korzystania z witryny przez Państwo. Informacje generowane przez cookie na temat Państwa korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane.

Przechowywanie plików cookie Google Analytics i korzystanie z tego narzędzia analitycznego odbywa się na podstawie art. 6, ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej jest uprawniony do analizowania zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklamy. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie plików cookies), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art.6, ust. 1 lit. a RODO; zgoda może zostać cofnięta w każdej chwili.

Anonimizacja IP

Aktywowaliśmy funkcję Anonimizacja IP na tej stronie. W wyniku tego adres IP Państwa, przed przekazaniem go do USA zostanie skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach sygnatariuszach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przenoszony na serwer Google w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie wykorzystywał te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności w witrynie oraz świadczenia dalszych usług na rzecz operatora strony internetowej w związku z korzystaniem z witryny i Internetu. Adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Wtyczka przeglądarki

Możecie Państwo uniemożliwić przechowywanie plików cookies wybierając odpowiednie ustawienia oprogramowania swojej przeglądarki, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku może nie być możliwe korzystanie z pełnej funkcjonalności tej strony. Możecie Państwo również uniemożliwić Google zbieranie danych wygenerowanych przez plik cookies, związanych z korzystaniem z witryny (w tym Państwa adres IP) i przetwarzanie tych danych przez Google, poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod następującym linkiem:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Można zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając na poniższy link. Aby uniemożliwić zbieranie danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie, ustawiono opt-out cookie:
Dezaktywuj Google Analytics

Więcej informacji na temat obsługi danych użytkownika przez Google Analytics można znaleźć w polityce prywatności Google:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Powierzenie przetwarzania

Zawarliśmy z Google umowę o powierzenie przetwarzania danych i podczas korzystania z Google Analytics w pełni stosujemy się do rygorystycznych wymagań niemieckich organów odpowiedzialnych za ochronę danych.We have executed a contract data processing agreement with Google and are implementing the stringent provisions of the German data protection agencies to the fullest when using Google Analytics.

Cechy demograficzne w Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji „cechy demograficzne”; Google Analytics. Pozwala to na tworzenie raportów, które zawierają informacje o wieku, płci i zainteresowaniach osób odwiedzających stronę. Dane te pochodzą z reklam Google opartych na zainteresowaniach oraz z danych o odwiedzających pochodzących od osób trzecich. Dane te nie mogą być przypisane do konkretnej osoby. Funkcję tę można w każdej chwili wyłączyć poprzez ustawienia reklam na koncie Google lub generalnie zakazać gromadzenia danych przez Google Analytics, jak opisano w rozdziale „Sprzeciw wobec gromadzenia danych”.

Okres przechowywania

Dane o użytkownikach i zdarzeniach przechowywane przez Google, które są powiązane z plikami cookie, identyfikatorami użytkownika (np. ID użytkownika) lub identyfikatorami reklamowymi (np. pliki cookie DoubleClick, identyfikator reklamowy Android), są anonimizowane lub usuwane po 14 miesiącach. Szczegółowe informacje znajdują się w poniższym linku:
https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Google Analytics Remarketing

Ta strona korzysta z funkcji Google Analytics Remarketing w połączeniu z funkcjami cross-device Google AdWords i Google DoubleClick. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”;), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Funkcja ta pozwala na powiązanie odbiorców reklamy stworzonej za pomocą Google Analytics Remarketing z możliwościami cross-device Google AdWords i Google DoubleClick. W ten sposób oparte na zainteresowaniach, spersonalizowane komunikaty reklamowe, które zostały dostosowane do użytkownika na jednym urządzeniu (np. telefonie komórkowym) w zależności od jego wcześniejszego użytkowania i zachowania podczas surfowania, mogą być również wyświetlane na innym urządzeniu (np. tablecie lub komputerze).

Jeśli użytkownik udzielił odpowiedniej zgody, w tym celu Google połączy historię przeglądania stron internetowych i aplikacji z jego kontem Google. W ten sposób te same spersonalizowane komunikaty reklamowe mogą być wyświetlane na każdym urządzeniu, z którego logujecie się Państwo na swoje konto Google.

Aby obsługiwać tę funkcję, Google Analytics gromadzi uwierzytelnione przez Google identyfikatory użytkowników, które są tymczasowo powiązane z naszymi danymi Google Analytics, aby pomóc nam w definiowaniu i tworzeniu odbiorców dla reklamy między urządzeniami.

Możecie Państwo zrezygnować z remarketingu/kierowania na różne urządzenia na stałe, wyłączając spersonalizowane reklamy na swoim koncie Google, korzystając z tego linku:
https://www.google.com/settings/ads/onweb/
Agregacja zebranych danych na koncie Google opiera się wyłącznie na zgodzie użytkownika, którą użytkownik może przekazać lub wycofać na rzecz Google (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W przypadku operacji gromadzenia danych, które nie zostały połączone z kontem Google (np. ponieważ użytkownik nie posiada konta Google lub sprzeciwił się połączeniu), gromadzenie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Uzasadniony interes wynika z faktu, że operator strony internetowej ma interes w przeprowadzeniu anonimowej analizy osób odwiedzających stronę w celach reklamowych.

Dalsze informacje i przepisy dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w oświadczeniu o ochronie danych osobowych w Google pod adresem:
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de

Google AdWords i śledzenie konwersji Google

Ta strona korzysta z Google AdWords. AdWords to internetowy program reklamowy Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

W ramach Google AdWords korzystamy z tak zwanego śledzenia konwersji. Po kliknięciu reklamy wyświetlanej przez Google jest ustawiony plik cookie śledzenia konwersji. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa przechowuje na komputerze użytkownika. Te pliki cookies tracą ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji użytkowników. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony tej witryny, a plik cookie jeszcze nie wygasł, Google i my możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę.

Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookies nie mogą być śledzone za pośrednictwem stron internetowych reklamodawców. Informacje zebrane za pomocą konwersji pliku cookie służą do generowania statystyk konwersji dla reklamodawców AdWords, którzy wybrali śledzenie konwersji. Klienci otrzymują informację o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na reklamę i zostali przekierowani na stronę tagu śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak informacji umożliwiających identyfikację użytkowników. Jeśli nie chcecie Państwo brać udziału w śledzeniu, można zrezygnować z tego wyłączając plik cookie śledzenia konwersji Google za pomocą przeglądarki internetowej w sekcji Preferencje użytkownika. Nie będziecie Państwo wtedy uwzględnieni w statystykach śledzenia konwersji.

Przechowywanie „plików cookies konwersji” oraz korzystanie z narzędzi do śledzenia opierają się na art. 6 pkt 1 lit. f RODO. Operator witryny jest uprawniony do analizowania zachowań użytkowników, aby zoptymalizować zarówno stronę internetową, jak i reklamę. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie ciasteczek), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgodę można w każdej chwili wycofać.

Więcej informacji o Google AdWords i Śledzeniu konwersji Google znajdziesz w Polityce prywatności Google:
https://policies.google.com/privacy?hl=de

Możecie Państwo ustawić przeglądarkę tak, aby być informowanym o ustawieniach plików cookies i zezwalać na ich aktywację tylko w pojedynczych przypadkach albo na zablokowanie akceptacji plików cookies w konkretnych przypadkach lub całościowo, jak też na automatyczne usuwanie plików cookies podczas zamykania przeglądarki. Wyłączenie plików cookies może ograniczyć funkcjonalność tej witryny.

Facebook Pixel

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usług Facebook Conversion Pixel, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“).

Za pomocą tej funkcji możemy rozpoznać, czy ktoś kliknął na naszą reklamę na Facebooku i następnie został przekierowany na naszą stronę. Dzięki temu możemy ocenić skuteczności reklam na Facebooku, służy celom statystycznym i może pomóc w optymalizacji przyszłych działań reklamowych.

Gromadzone dane są dla nas anonimowe, więc nie dostarczają nam żadnych informacji pozwalających na identyfikację użytkowników. Jednakże dane są przechowywane i przetwarzane przez Facebook, w taki sposób, że możliwe jest ich przyporządkowanie do danego profilu użytkownika i Facebook może wykorzystać je we własnych celach reklamowych, zgodnie ze swoją polityką prywatności Facebook-Datenverwendungsrichtlinie. Dzięki temu Facebook może umożliwić umieszczanie reklam na stronach w obrębie Facebooka i poza nim. Jako operator strony nie mamy wpływu na takie wykorzystanie danych.

Podstawą prawną korzystania z Facebook Pixel jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w skutecznych działaniach reklamowych, w tym również w mediach społecznościowych. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie ciasteczek), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgodę można w każdej chwili wycofać.

W polityce prywatności Facebooka znajdziecie Państwo więcej informacji na temat tego, jak chronić swoją prywatność:
https://de-de.facebook.com/about/privacy/

Możesz także dezaktywować funkcję remarketingową „Odbiorcy niestandardowi” w ustawieniach reklam na
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Aby to zrobić, musisz być zalogowany na Facebooku.

Jeśli nie posiadacie Państwo konta na Facebooku, możecie wyłączyć reklamę Facebooka na stronie internetowej European Interactive Digital Advertising Alliance:
http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/

6. Wtyczki i narzędzia

Vimeo

Nasza strona internetowa wykorzystuje wtyczki Vimeo do integracji i wyświetlania treści wideo. Dostawcą jest Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Podczas wywoływania strony ze zintegrowaną wtyczką Vimeo nawiązywane jest połączenie z serwerami Vimeo. Dzięki temu Vimeo dowie się, które z naszych stron odwiedziliście. Vimeo uzyska Państwa adres IP, nawet jeśli nie jesteście zalogowani w Vimeo lub nie posiadacie u nich konta użytkownika. Informacje zbierane przez Vimeo są przesyłane do serwerów Vimeo w USA. Jeśli jesteście zalogowani na swoim koncie Vimeo, umożliwiacie Państwo serwisowi Vimeo przyporządkowanie Waszego zachowania w zakresie poruszania się po internecie bezpośrednio do Waszego profilu. Można temu zapobiec, wylogowując się wcześniej z konta Vimeo.

Szczegółowe informacje na temat sposobu postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Vimeo na stronie:
https://vimeo.com/privacy

YouTube z rozszerzoną ochroną danych

Ta strona zawiera nagrania video z YouTube. Administratorem stron jest Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Wykorzystujemy YouTube w rozszerzonym trybie ochrony danych. Zgodnie z informacjami od serwisu YouTube za sprawą tego modułu YouTube nie zapisuje informacji na temat użytkowników tej strony internetowej zanim obejrzą film. Rozszerzony tryb ochrony danych nie wyklucza jednak przekazywania danych partnerom YouTube. Niezależnie od tego, czy użytkownik obejrzy film czy też nie, YouTube tworzy połączenie z siecią Google DoubleClick.

Po uruchomieniu filmu YouTube na naszej stronie zostaje utworzone połączenie z serwerami YouTube. Przy czym serwer YouTube otrzymuje informacje, które z naszych stron Państwo odwiedziliście. Jeśli jesteście zalogowani na swoim koncie YouTube, umożliwiacie serwisowi YouTube przyporządkowanie Państwa zachowania w zakresie poruszania się po internecie bezpośrednio do Waszego profilu. Można temu zapobiec przez wylogowanie się z własnego konta YouTube.

Ponadto po uruchomieniu filmu, YouTube może zapisywać na Państwa urządzeniu końcowym różne pliki cookies. Za sprawą plików cookie YouTube może pozyskiwać informacje na temat osób odwiedzających tę stronę. Informacje te są wykorzystywane między innymi do rejestracji statystyki filmu, polepszenia przyjazności dla użytkownika oraz do zapobieżenia próbom oszustwa. Pliki cookies pozostają zapisane na Państwa urządzeniu, dopóki ich nie usuniecie.

Ewentualnie po uruchomieniu filmu w YouTube mogą być wywołane inne procesy przetwarzania danych, na które nie mamy wpływu.

Korzystanie z YouTube ma na celu uatrakcyjnienie naszych ofert internetowych. Stanowi to uzasadniony interes w myśl art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie ciasteczek), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgodę można w każdej chwili wycofać. Więcej informacji dot. Ochrony danych przez YouTube można znaleźć w polityce prywatności na stronie:
https://policies.google.com/privacy?hl=de

Czcionki Google Web (Google Web Fonts)

Ta strona używa tak zwanych czcionek internetowych dostarczanych przez Google w celu zapewnienia jednolitej reprezentacji czcionek. Po wywołaniu strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby wyświetlać poprawnie teksty i czcionki.

Aby to zrobić przeglądarka, której Państwo używacie musi łączyć się z serwerami Google. W rezultacie Google dowiaduje się, że do naszej witryny internetowej uzyskano dostęp za pośrednictwem Państwa adresu IP. Korzystanie z Google Web Fonts jest w interesie spójnej i atrakcyjnej prezentacji naszych usług online. Stanowi to uzasadniony interes w myśl art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Jeśli Państwa przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, używana będzie przez Wasz komputer czcionka domyślna.

Więcej informacji o czcionkach internetowych Google można znaleźć na stronie:
https://developers.google.com/fonts/faq oraz w Polityce prywatności Google:
https://policies.google.com/privacy?hl=de

Mapy Google (za zgodą)

Ta strona korzysta z usługi mapowania Google Maps za pośrednictwem interfejsu API. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Aby zapewnić ochronę danych tej strony, Google Maps jest wyłączona przy pierwszym wejściu na stronę. Bezpośrednie połączenie z serwerami Google zostaje nawiązane tylko wtedy, gdy użytkownik sam aktywuje Mapy Google (zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zapobiega to przekazywaniu Państwa danych do Google już przy pierwszym wejściu na stronę.

Aby korzystać z funkcji Map Google konieczne jest zapisanie adresu IP. Informacje te są zwykle przesyłane i przechowywane na serwerze Google w Stanach Zjednoczonych. Po aktywacji map Google operator tej strony nie ma wpływu na transfer danych.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w Polityce prywatności Google:
https://policies.google.com/privacy?hl=de

Google reCAPTCHA

Używamy „Google reCAPTCHA” (dalej „reCAPTCHA”) na naszej stronie internetowej. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

W przypadku reCAPTCHA chcemy sprawdzić, czy wprowadzanie danych na tej stronie internetowej (na przykład w formularzu kontaktowym) odbywa się przez człowieka czy za pomocą automatycznego programu. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie odwiedzającego witrynę na podstawie różnych charakterystyk. Analiza rozpoczyna się automatycznie, gdy tylko odwiedzający stronę wejdzie na stronę. reCAPTCHA analizuje i ocenia różne informacje (np. adres IP, czas wyświetlania strony internetowej lub ruchy myszy użytkownika). Dane zebrane podczas analizy są przesyłane do Google.

Analizy reCAPTCHA działają całkowicie w tle. Odwiedzający witrynę nie są informowani, że analiza jest przeprowadzana.

Przetwarzanie danych oparte jest na art. 6 pkt 1 lit. f RODO. Operator witryny internetowej jest uprawniony do ochrony swoich witryn przed nieuczciwym zautomatyzowanym szpiegowaniem i spamem.
Aby uzyskać więcej informacji na temat Google reCAPTCHA i polityki prywatności Google, odwiedź następujące linki:
https://policies.google.com/privacy?hl=de i
https://policies.google.com/terms?hl=de

7. Usługi własne

Rekrutacja

Oferujemy Państwu możliwość ubiegania się o pracę u nas (np. pocztą elektroniczną, listownie lub za pomocą formularza zgłoszeniowego online). Poniżej informujemy o zakresie, celu i sposobie wykorzystania Państwa danych osobowych zgromadzonych podczas procesu aplikacyjnego. Zapewniamy, że gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych będzie zgodne z obowiązującym prawem o ochronie danych i wszystkimi innymi przepisami prawa oraz że Państwa dane będą traktowane w sposób ściśle poufny.

Zakres i cel gromadzenia danych

W przypadku przesłania nam aplikacji przetwarzamy związane z nią dane osobowe (np. dane kontaktowe i komunikacyjne, dokumenty aplikacyjne, notatki z rozmów kwalifikacyjnych itp.) w zakresie niezbędnym do podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku pracy. Podstawę prawną stanowi § 26 niem. ustawy federalnej o ochronie danych osobowych [BDSG-neu] (nawiązanie stosunku pracy), art. 6 ust. 1 lit. b RODO (nawiązanie ogólnego stosunku pracy) oraz – jeśli wyraziliście Państwo zgodę – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgoda może zostać cofnięta w każdej chwili. W naszej firmie Państwa dane osobowe będą przekazywane wyłącznie osobom zaangażowanym w przetwarzanie aplikacji.

Jeśli aplikacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, przekazane dane zostaną zapisane w naszych systemach przetwarzania danych na podstawie § 26 niem. ustawy federalnej o ochronie danych osobowych [BDSG-neu] i art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji stosunku pracy.

Okres przechowywania danych

Jeśli nie będziemy w stanie zaoferować stanowiska pracy, Państwo odrzucicie ofertę lub wycofacie swoją aplikację, zastrzegamy sobie prawo do zachowania danych, przez okres do 6 miesięcy od zakończenia postępowania rekrutacyjnego (odrzucenie lub wycofanie aplikacji) ze względu na nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane te zostaną następnie usunięte, a fizyczne dokumenty aplikacyjne zniszczone. Przechowywanie służy w szczególności jako dowód w przypadku sporu prawnego. Jeżeli jest oczywiste, że dane będą wymagane po upływie 6-miesięcznego okresu (np. z powodu zbliżającego się lub trwającego sporu prawnego), dane nie zostaną usunięte, dopóki cel ich dalszego przechowywania nie wygaśnie.

Dłuższy okres przechowywania może również nastąpić, jeżeli wyraziliście Państwo odpowiednią zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub jeżeli prawne obowiązki przechowywania uniemożliwiają usunięcie.

8. Linki do stron internetowych innych operatorów

Nasze strony internetowe mogą zawierać linki do stron internetowych innych operatorów. Podkreślamy, że niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie wyłącznie dla stron internetowych Morat Swoboda Motion GmbH. Nie mamy wpływu i kontroli nad tym, czy inni operatorzy przestrzegają obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

9. Uwzględnienie, ważność i aktualność polityki prywatności

Korzystając z naszej strony internetowej wyrażacie Państwo zgodę na postanowienia zawarte w niniejszej Polityce Prywatności. Polityka Prywatności jest obecnie obowiązująca. W związku z dalszym rozwojem naszej strony internetowej lub wdrażaniem nowych technologii może okazać się konieczna aktualizacja niniejszej Polityki Prywatności. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji Polityki Prywatności tak, aby zawsze odpowiadała ona aktualnym wymogom prawnym lub aby uwzględnić zmiany naszych usług w Polityce Prywatności, np. przy wprowadzaniu nowych usług. W takim przypadku podczas ponownej wizyty na naszej stronie obowiązuje nowa Polityka Prywatności.